logo

Услуги

Оперативно счетоводство и работни заплати

Цялостно текущо управление на финансово – счетоводната отчетност, което включва организация и обработка на първичите счетоводни документи, както и поддръжка на всички необходими регистри в съответствие с българското данъчно законоддателство.

Администрирането на работните заплати включва изчисляване на нетните възнаграждения, дължимите данъци, социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежните документи, както и подпомагане процеса на изплащане на възнаграждения и осигуровки.

Данъчно представителство

Подаване на необходимата информация във връзка с дейността на клиента към НАП, което включва всички декларации на месечна, тримесечна или годишна база.

Комуникация с данъчните служители.

Представителство при проверки и ревизии.

Консултации във връзка с данъчно осигурителното законодателство и приложението му към конкретните казуси на клиента.

Финансови отчети

Вътрешнно фирмени отчети в зависимост от нуждите от информация на ръководството и адаптиране на счетоводно – информационната система към тези нужди.

Годишни финансови отчети в съответствие с приложимата от клиента финансово – счетоводна рамка (НСФОМСП; МСФО).

Изготвяне и подаване на годишната данъчна декларация и статистика.